คู่มือสำหรับผู้ปฎิบัติงาน

หลักการและแนวทางมาตรฐานขั้นต่ำสากลที่จะช่วยให้การทำงานช่วยเหลือเด็ก สตรีและผู้เสียหายจากความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพโดยช่องทางดิจิทัล

คู่มือการฝึกอบรมวิทยากร (Training of Trainers – TOT) เรื่อง การคุ้มครองเด็กสำหรับข้าราชการตำรวจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติประกอบด้วยองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพของวิทยากร ครู – อาจารย์ของศูนย์ฝึกอบรม/หน่วยฝึกอบรม เพื่อใช้สำหรับฝึกอบรมและนำไปถ่ายทอดให้ข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการฝึกอบรมในวิชาการปฏิบัติต่อเด็กและสตรีด้วยมาตรฐานสากล

สมุดภาพระบายสีเพิ่มความตระหนักรู้ให้เด็ก ๆ ระวังภัยออนไลน์ของ Project iGuadian โดย Homeland Security Investigations สมุดภาพสำหรับครู ผู้ปกครอง หรือผู้ปฎิบัติงานในการสื่อสารเหมาะกับเด็กอายุต่ำกว่า 9 ขวบ

โดยปรินท์ออกมาระบายสีเล่นกับเด็กแล้วก็พูดคุยไปด้วยถึงการระมัดระวังตัว

คลิกทีนี้เพื่อดาวน์โหลด