กลุ่มงานต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต

Thailand Internet Crimes Against Children unit

"ครอบครอง"สื่อลามกอนาจารเด็กผิดกฎหมาย

 • สื่อลามกอนาจารเด็ก หมายความว่า "วัตถุหรือสิ่งที่แสดงให้รู้หรือเห็นถึงการกระทำทางเพศของเด็กหรือกับเด็ก ซึ่งมีอายุไม่เกิน 18 ปี โดยรูป เรื่อง หรือลักษณะสามารถสื่อไปในทางลามกอนาจาร ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของเอกสาร ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี สิ่งพิมพ์ รูปภาพ ภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูปถ่าย ภาพยนตร์ แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ หรือรูปแบบอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกัน และให้หมายความรวมถึงวัตถุหรือสิ่งต่างๆ ข้างต้น ที่จัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์หรือในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นที่สามารถแสดงผลให้เข้าใจความหมายได้"

 • มาตรา 287/1 ผู้ใดครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กเพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางเพศสำหรับตนเองหรือผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ถ้าผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งส่งต่อซึ่งสื่อลามกอนาจารเด็กแก่ผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 • มาตรา 287/2 ผู้ใด

(1) เพื่อความประสงค์แห่งการค้า หรือโดยการค้า เพื่อการแจกจ่ายหรือเพื่อการแสดงอวดแก่ประชาชน ทำ ผลิต มีไว้ นำเข้าหรือยังให้นำเข้าในราชอาณาจักร ส่งออกหรือยังให้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พาไปหรือยังให้พาไปหรือทำให้แพร่หลายโดยประการใดๆ ซึ่งสื่อลามกอนาจารเด็ก

(2) ประกอบการค้า หรือมีส่วนหรือเข้าเกี่ยวข้องในการค้าเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก จ่ายแจกหรือแสดงอวดแก่ประชาชนหรือให้เช่าสื่อลามกอนาจารเด็ก

(3) เพื่อจะช่วยการทำให้แพร่หลาย หรือการค้าสื่อลามกอนาจารเด็กแล้ว โฆษณา หรือไขข่าวโดยประการใดๆ ว่ามีบุคคลกระทำการอันเป็นความผิดตามมาตรานี้ หรือโฆษณาหรือไขข่าวว่าสื่อลามกอนาจารเด็กดังกล่าวแล้วจะหาได้จากบุคคลใด หรือโดยวิธีใด ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสองแสนบาท

ขอคำปรึกษาระบายผ่านการพูดคุยกับ Mysis bot

ความเป็นมาของ TICAC

สืบเนื่องจากเมื่อปี 2552 สหประชาชาติ และกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา มีรายงานด้านสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะประเด็นภาพลามกอนาจารเด็ก (อายุต่ำกว่า 18 ปี) และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กเพื่อการค้า ซึ่งเป็นปัญหารุนแรงต่อเนื่อง ในประเทศที่พัฒนาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และประเทศอื่นๆทางตะวันตก แต่ประเทศเหล่านั้นได้จัดตั้งหน่วยงานที่เข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้แล้ว แต่ในประเทศไทย ยังไม่มีหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะ จึงถูกมองว่าเพิกเฉยต่อปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศของเด็ก

ต่อมาเมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2558 พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศนโยบายฯ “การต่อต้านการค้ามนุษย์” เป็นวาระแห่งชาติ จากนั้นวันที่ 8 ม.ค. 2559 ได้ตั้งคณะทำงานปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต หรือ ไทแคค (Thailand Internet Crimes Against Children-TICAC Task Force) ขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากหน้าที่กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐอเมริกา และ FBI ประจำกรุงเทพมหานคร โดย TICAC ได้ดำเนินการปราบปรามอย่างต่อเนื่อง จนสามารถจับกุมดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดได้เป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังส่งเสริมแนวทางให้สังคมได้ตระหนักถึงภัยของการล่วงละเมิดทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งคณะทำงานของทีม TICAC ได้กระจายไปทั่วประเทศ มีทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

 • และในวันที่ 8 กันยายน 2563 ได้มี พระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2563 จัดตั้ง กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวน อาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือ บช.สอท. เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลอย่างกว้างขวาง ทั้งในรูปแบบของโทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ โดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต หรือโครงข่ายโทรคมนาคม ซึ่งเป็นช่องทางให้มีการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวกระทำความผิดในลักษณะต่าง ๆ และมีการนำข้อมูลเข้าสู่ ระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ หรือเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นความผิดตามกฎหมาย กระทบสิทธิของผู้อื่น หรือความมั่นคงของประเทศ ซึ่งโครงสร้างของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในปัจจุบันไม่สามารถรองรับ ปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันเนื่องมาจากการกระทำความผิดในลักษณะดังกล่าวมีความซับซ้อน และกระจายอยู่หลายพื้นที่ รวมทั้งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น สมควรจัดตั้งกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวน อาชญากรรมทางเทคโนโลยี ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งแก้ไขอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อรองรับภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เปลี่ยนแปลงไป จึงจำเป็น ต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

 • กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวน อาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือ บช.สอท. ประกอบด้วย 7 กองบังคับการ คือ กองบังคับการอำนวยการ(บก.อก.บช.สอท.) กองบังคับการตำรวจสืบสวนสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี1-5(บก.สอท.1-5) และ กองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยี(บก.ตอท.)

 • กองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยี(บก.ตอท.) ประกอบด้วย (1)ฝ่ายอำนวยการ (2)กลุ่มงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล (3)กลุ่มงานสนับสนุนทางไซเบอร์ (4)กลุ่มงานป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (5)กลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และ(6)กลุ่มงานต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต

T_0004.PDF
T_0001.PDF

อำนาจหน้าที่ของ TICAC

กำหนดอำนาจหน้าที่ สอท.pdf
 1. งานอำนวยการของกลุ่มงานต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต

 2. ดำเนินการสืบสวนคดีล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ตร่วมกับฝ่ายปฏิบัติการหรือหน่วยงานอื่นตามที่ได้รับการร้องขอ

 3. เป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือเพื่อสืบสวนสอบสวนคดีร่วมกับฝ่ายปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปราม การตรวจสอบและวิเคราะห์เพื่อระบุตัวตนของผู้เสียหายและผู้กระทำความผิดในคดีเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศ

 4. สนับสนุนและปฏิบัติการเชิงจิตวิทยาในการซักถามผู้เสียหายที่เป็นเด็กร่วมกับฝ่ายปฏิบัติการ การตรวจสอบและวิเคราะห์คดีการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต รวมถึงการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามที่ได้รับมอบหมายหรือร้องขอ

 5. เผยแพร่องค์ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักในการป้องกันให้ประชาชน ตลอดจนดำเนินการเรื่องร้องเรียน รับแจ้งข่าวและเบาะแสการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือหรือเป็นช่องทางในการกระทำความผิดที่เกียวการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต

 6. เสนอแนะในการกำหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการ รวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ และสถิติที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต

 7. วิเคราะห์ ประเมิน จัดทำข้อมูลสถานการณ์ปัญการการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต

 8. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ติดต่อ

กลุ่มงานต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ตกองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะอาชญกรรมทางเทคโนโลยีกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็ดพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร พระชนมพรรษา 60 พรรษา ชั้นที่ 4 เมืองทองธานี ม.6 ถ.ป๊อปปูล่า ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120EMAIL: ticac@hightechcrime.org