กลุ่มงานต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต

Thailand Internet Crimes Against Children unit

ขอคำปรึกษาระบายผ่านการพูดคุยกับ Mysis bot

ความเป็นมา

สืบเนื่องจากเมื่อปี 2552 สหประชาชาติ และกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา มีรายงานด้านสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะประเด็นภาพลามกอนาจารเด็ก (อายุต่ำกว่า 18 ปี) และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กเพื่อการค้า ซึ่งเป็นปัญหารุนแรงต่อเนื่อง ในประเทศที่พัฒนาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และประเทศอื่นๆทางตะวันตก แต่ประเทศเหล่านั้นได้จัดตั้งหน่วยงานที่เข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้แล้ว แต่ในประเทศไทย ยังไม่มีหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะ จึงถูกมองว่าเพิกเฉยต่อปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศของเด็ก

ต่อมาเมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2558 พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศนโยบายฯ “การต่อต้านการค้ามนุษย์” เป็นวาระแห่งชาติ จากนั้นวันที่ 8 ม.ค. 2559 ได้ตั้งคณะทำงานปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต หรือ ไทแคค (Thailand Internet Crimes Against Children-TICAC Task Force) ขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากหน้าที่กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐอเมริกา และ FBI ประจำกรุงเทพมหานคร โดย TICAC ได้ดำเนินการปราบปรามอย่างต่อเนื่อง จนสามารถจับกุมดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดได้เป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังส่งเสริมแนวทางให้สังคมได้ตระหนักถึงภัยของการล่วงละเมิดทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งคณะทำงานของทีม TICAC ได้กระจายไปทั่วประเทศ มีทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

  • และในวันที่ 9 กันยายน 2563 ได้มี พระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2563 จัดตั้ง กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวน อาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือ บช.สอท. เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลอย่างกว้างขวาง ทั้งในรูปแบบของโทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ โดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต หรือโครงข่ายโทรคมนาคม ซึ่งเป็นช่องทางให้มีการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวกระทำความผิดในลักษณะต่าง ๆ และมีการนำข้อมูลเข้าสู่ ระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ หรือเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นความผิดตามกฎหมาย กระทบสิทธิของผู้อื่น หรือความมั่นคงของประเทศ ซึ่งโครงสร้างของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในปัจจุบันไม่สามารถรองรับ ปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันเนื่องมาจากการกระทำความผิดในลักษณะดังกล่าวมีความซับซ้อน และกระจายอยู่หลายพื้นที่ รวมทั้งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น สมควรจัดตั้งกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวน อาชญากรรมทางเทคโนโลยี ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งแก้ไขอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อรองรับภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เปลี่ยนแปลงไป จึงจำเป็น ต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

  • กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวน อาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือ บช.สอท. ประกอบด้วย 7 กองบังคับการ คือ กองบังคับการอำนวยการ(บก.อก.บช.สอท.) กองบังคับการตำรวจสืบสวนสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี1-5(บก.สอท.1-5) และ กองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยี(บก.ตอท.)

  • กองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยี(บก.ตอท.) ประกอบด้วย (1)ฝ่ายอำนวยการ (2)กลุ่มงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล (3)กลุ่มงานสนับสนุนทางไซเบอร์ (4)กลุ่มงานป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (5)กลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และ(6)กลุ่มงานต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต

T_0004.PDF
T_0001.PDF

ติดต่อ

กลุ่มงานต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ตกองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะอาชญกรรมทางเทคโนโลยีกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็ดพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร พระชนมพรรษา 60 พรรษา ชั้นที่ 4 เมืองทองธานี ม.6 ถ.ป๊อปปูล่า ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120