กลุ่มงานต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต

Thailand Internet Crimes Against Children unit

"ครอบครอง"สื่อลามกอนาจารเด็กผิดกฎหมาย

ถ้าผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งส่งต่อซึ่งสื่อลามกอนาจารเด็กแก่ผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

(1) เพื่อความประสงค์แห่งการค้า หรือโดยการค้า เพื่อการแจกจ่ายหรือเพื่อการแสดงอวดแก่ประชาชน ทำ ผลิต มีไว้ นำเข้าหรือยังให้นำเข้าในราชอาณาจักร ส่งออกหรือยังให้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พาไปหรือยังให้พาไปหรือทำให้แพร่หลายโดยประการใดๆ ซึ่งสื่อลามกอนาจารเด็ก

(2) ประกอบการค้า หรือมีส่วนหรือเข้าเกี่ยวข้องในการค้าเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก จ่ายแจกหรือแสดงอวดแก่ประชาชนหรือให้เช่าสื่อลามกอนาจารเด็ก

(3) เพื่อจะช่วยการทำให้แพร่หลาย หรือการค้าสื่อลามกอนาจารเด็กแล้ว โฆษณา หรือไขข่าวโดยประการใดๆ ว่ามีบุคคลกระทำการอันเป็นความผิดตามมาตรานี้ หรือโฆษณาหรือไขข่าวว่าสื่อลามกอนาจารเด็กดังกล่าวแล้วจะหาได้จากบุคคลใด หรือโดยวิธีใด ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

ขอคำปรึกษาระบายผ่านการพูดคุยกับ Mysis bot

ความเป็นมาของ TICAC

สืบเนื่องจากเมื่อปี 2552 สหประชาชาติ และกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา มีรายงานด้านสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะประเด็นภาพลามกอนาจารเด็ก (อายุต่ำกว่า 18 ปี) และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กเพื่อการค้า ซึ่งเป็นปัญหารุนแรงต่อเนื่อง ในประเทศที่พัฒนาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และประเทศอื่นๆทางตะวันตก แต่ประเทศเหล่านั้นได้จัดตั้งหน่วยงานที่เข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้แล้ว แต่ในประเทศไทย ยังไม่มีหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะ จึงถูกมองว่าเพิกเฉยต่อปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศของเด็ก

ต่อมาเมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2558 พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศนโยบายฯ  “การต่อต้านการค้ามนุษย์” เป็นวาระแห่งชาติ จากนั้นวันที่ 8 ม.ค. 2559 ได้ตั้งคณะทำงานปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต หรือ ไทแคค (Thailand Internet Crimes Against Children-TICAC Task Force) ขึ้น  โดยได้รับความร่วมมือจากหน้าที่กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐอเมริกา และ FBI ประจำกรุงเทพมหานคร โดย TICAC ได้ดำเนินการปราบปรามอย่างต่อเนื่อง จนสามารถจับกุมดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดได้เป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังส่งเสริมแนวทางให้สังคมได้ตระหนักถึงภัยของการล่วงละเมิดทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งคณะทำงานของทีม TICAC ได้กระจายไปทั่วประเทศ มีทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

T_0004.PDF
T_0001.PDF

อำนาจหน้าที่ของ TICAC

กำหนดอำนาจหน้าที่ สอท.pdf

ติดต่อ

กลุ่มงานต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ตกองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะอาชญกรรมทางเทคโนโลยีกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็ดพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร พระชนมพรรษา 60 พรรษา ชั้นที่ 4 เมืองทองธานี ม.6 ถ.ป๊อปปูล่า ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120EMAIL: ticac@hightechcrime.org